ވަޒީފާތައް

ޑިޕާޓްމެންޓު: ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް ފިލްޓާރތައް ފޮހެލާ
17 މާރިޗު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/24
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ
17 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ކޮމިޝަން ބިއުރޯ ސެކްރެޓަރީ
08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އައިސީޓީ އޮފިސަރ
20 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/2
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރ
28 ޑިސެމްބަރު 2021
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ބަޖެޓް އޮފިސަރ
28 ޑިސެމްބަރު 2021
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ