އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013 ގެ ދަށުން މިޤާނޫނުތަކުން އިޚްތިޞާޞް ލިބޭ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ބަލައި ތަހުޤީޤުކުރުމެވެ. އެގޮތުން މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފިކަމަށް، ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެއްޖެ ކަމަށްބުނެ، އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު، ބަޔަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން، މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް، ތަޙްޤީގުކޮށް ބެލުމާއި ބުނެވި ދިޔަ ފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީގުކޮށް ބެލުމާއި، އަދި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީގުކޮށް ބެލުމާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ.

ޑިޕާޓްމެންޓުގެ އޮނިގަނޑު