ވަޒީފާތައް

ޑިޕާޓްމެންޓު: އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ފިލްޓާރތައް ފޮހެލާ
21 މޭ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/50
މުއްދަތު ހަމަވާން 9 ދުވަސް
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
އައު
06 މޭ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/47
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
06 މޭ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/46
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
24 އޭޕްރީލު 2024 (IUL)168-CA/1/2024/43
ދުވަސް ހަމަވެފައި
 އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
21 މާރިޗު 2024 (IUL)168-CA/1/2024/36
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
11 މާރިޗު 2024 (IUL)168-CA/1/2024/31
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ