ވަޒީފާތައް

ޑިޕާޓްމެންޓު: ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް ފިލްޓާރތައް ފޮހެލާ
25 ޑިސެމްބަރު 2023 (IUL)168/1/2023/112
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
16 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/2
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
25 ޑިސެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/113
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ
25 ޑިސެމްބަރު 2022 (IUL)168/1/2022/112
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
20 ނޮވެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/103
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
10 ނޮވެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/100
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ
26 އޮކްޓޯބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/96
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
06 އޮކްޓޯބަރު 2022 (IUL)168/1/2022/93
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
05 އޭޕްރީލު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/36
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
20 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/05
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
20 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/8
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)