ވަޒީފާތައް

ޑިޕާޓްމެންޓު: ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް ފިލްޓާރތައް ފޮހެލާ
16 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/2
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
25 ޑިސެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/113
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ
25 ޑިސެމްބަރު 2022 (IUL)168/1/2022/112
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
20 ނޮވެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/103
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ