ގްރޭޓާ މާލޭގައި ފުރޮޅުލީގޮނޑީގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގޮސްއައިސް އުޅުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުން 2021

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް