ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 13 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ދަނބުގަސްމަގާއި ސައިމާމަގުގައި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ކުރި މުޒާހަރާ

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް