އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބައިތިއްބާ ކުޑަކުދިންނާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު (15 ފެބުރުވަރީ 2022)

10 މާރިޗު 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް