މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެމެޖެންސީ ޙާލަތް ތަކުގައި ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ އެހީއާއި، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު