މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީންހުން ހަޅުތާލުކުރުމާއި، ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި، މާރާމާރީ ހިންގުމާއި، މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމާ ގުޅިގެން ....