މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ "ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް