މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވި ޓާސްކްފޯސްއިން ފެންފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތުގެ ފީލްޑް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

08 ޑިސެމްބަރު 2014

ކޮމިޝަން ބިއުރޯ

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް