ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/32 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)އާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީ-އިންޓެގްރޭޝަންއާގުޅޭ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހެޅުން

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް