ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން 2020 މާރިޗު 11 އިން 2020 މެއި 3 އާ ހަމައަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާ

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް