ކޮންޑަކްޓިވް އެނަރޖީ ޑިވައިސް ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު

ކޮންޑަކްޓިވް އެނަރޖީ ޑިވައިސް ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް