-ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންް އެކުލަވާލާފައިވާ 'ކ.ކާށިދޫގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު' އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް