ކ.ހިންމަފުށި، ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 2019 އޮގަސްޓް 28 އިން 29 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް