އދ. ގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރޭޓްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ މެޓްރިކްސް އޮފް ޕްރޮޕޯޒްޑް ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ސަޕޯޓް ފޯ ދަ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ޕްރިއޯރިޓީ ރިކޮމެންޑޭޝަންސް' ގެ ޑްރާފްޓަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު (އިނގިރޭސި)

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް