ގދ. ތިނަދޫ ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 17 ނޮވެންބަރު 2021

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް