ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު

ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް