ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނަގަހައްޓާ މިންވަރުވަޒަންކޮށް ސެޓިފައިކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް