އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް