އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާ

11 އޭޕްރީލު 2016

ކޮމިޝަން ބިއުރޯ

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް