އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމާބެހޭ އުޞޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު (2 މާރޗް 2022)

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް