ޤާނޫނު ނަންބަރު (ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ 3 ގަވާއިދުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް