ޤާނޫނު ނަންބަރު (ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ 2 ގަވާއިދުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް