ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް