ޤާނޫން ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް … ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް