2013 މާރޗް 11 އަދި 13 ވަނަ ދުވަހު ކަސްޓޯޑިއަލް ރިސެޕްޝަން އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރަށް އަދި އޭޕްރިލް 04 ވަނަ ދުވަހު ކ.މާފުށީ ޖަލަށް ކުރި ތީމެޓިކް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް