ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް