ކ. ހިންމަފުށީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުމަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަރުދާސް (ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ)

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް