Human Rights Commission of the Maldives

ދިރާސާތައް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސޫލިޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މައްސޫލިޔަތަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި މުހިންމުކަން ދޭންޖެހިފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ކަންކަމުގެ ޙާލަތު އޮތްނެތް ގޮތް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރަކުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދިރާސާތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެއެވެ.

މިގޮތުން އާއްމުކޮށް ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ މަޤްސަދަކީ ދިރާސާކުރެވޭ ދާއިރާއެއްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިހްތިރާމްކޮށް، ރައްކާތެރިކޮށް އަދި ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅުމެވެ.

ދިރާސާ ރިޕޯޓްތައް

ދިރާސާ ރިޕޯޓްތައް

ތާރީޚްނަން
10-12-2020ރިފްލެކްޓިން 15 އިޔާރސް : ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް
30-11-2018ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ 2014-2013
08-12-2016ރައިޓް ޓު ސެކްޝުއަލް އެންޑް ރީޕްރަޑަކްޓިވް ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން 2016
06-01-2013ޗައިލްޑް ޕާޓިސިޕޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް : އެސެސްމަންޓް އޮފް ނޮލެޖް
10-12-2012ސިކްސް އިޔާސް އޮން - ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް
13-04-2010އެކްޓިވިޓީސް އެޑްރެސިންގ ރައިޓްސް އޮފް ޕާސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް އަ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް
18-10-2009ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޚާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ
13-03-2009މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރި ދިރާސާ ރިޕޯޓް
23-10-2008ގޯތިގެދޮރުގެ ޙާލަތާބެހޭ ރިޕޯޓް
05-03-2006ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް
ދިރާސާ ފޮލޯ އަޕް ރިޕޯޓްތައް