Human Rights Commission of the Maldives

ޓްރިޓީ ބޮޑީ ރިޕޯޓްތައް

ޓްރިޓީ ބޮޑީ ރިޕޯޓްތައް

ތާރީޚްނަން
30-05-2021ސީޑޯ ކޮމިޓީއަށް އެޗްއާރްސީއެމްއިން ފޮނުވި ރިޕޯޓް
13-11-2018ކޮމިޓީ އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރއަށް އެޗްއާރްސީއެމްއިން ފޮނުވި ރިޕޯޓް
27-04-2015ކޮމިޓީ އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑްއަށް އެޗްއާރްސީއެމްއިން ފޮނުވި ރިޕޯޓް
12-01-2015ސީޑޯ ކޮމިޓީއަށް އެޗްއާރްސީއެމްއިން ފޮނުވި ރިޕޯޓް
17-06-2014ސީޑޯ ކޮމިޓީގެ ލިސްޓް އޮފް އިޝޫޒްއަށް އެޗްއާރސީއެމްއިން ފޮނުވި މައުލޫމާތު
28-06-2012ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް އެޗްއާރްސީއެމްއިން ފޮނުވި ރިޕޯޓް
07-07-2011ސަރޑް ކޮމިޓީއަށް އެޗްއާރސީއެމްއިން ފޮނުވި ރިޕޯޓް
11-05-2011ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ލިސްޓް އޮފް އިޝޫޒްއަށް އެޗްއާރސީއެމްއިން ފޮނުވި މައުލޫމާތު
22-09-2008ސީއާރްސީ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ 1 ގެ ދަށުން އެޗްއާރސީއެމްއިން ފޮނުވި ރިޕޯޓް
22-09-2008ސީއާރްސީ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ 2 ގެ ދަށުން އެޗްއާރސީއެމްއިން ފޮނުވި ރިޕޯޓް