Human Rights Commission of the Maldives

އެހެނިހެން ރިޕޯޓްތައްއެހެނިހެން ރިޕޯޓްތައް

ތާރީޚްނަން
04-11-2020އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް 2020
28-07-2020ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 2020 ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަހު މާލެގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރި މުޒާހަރާ
26-07-2020ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 2020 ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހު މާލެގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރި މުޒާހަރާ
13-07-2020ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 13 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ދަނބުގަސްމަގާއި ސައިމާމަގުގައި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ކުރި މުޒާހަރާ
18-06-2020ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 15 މެއި 2020 އިން 28 މެއި 2020 އަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ތަފާތު ގޮތްގޮތުން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ކަރުދާސް
18-05-2020ރަށްރަށުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކައުންސިލުތަކުން ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތު – 1-7 މެއި 2020
07-05-2020ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޢާއްމުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
05-05-2020ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން 2020 މާރިޗު 11 އިން 2020 މެއި 3 އާ ހަމައަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާ
30-07-2019އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް 2019
02-10-2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 އޮބްޒާވޭޝަން ރިޕޯޓު
12345678