ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އެހެނިހެން ރިޕޯޓްތައް

އެހެނިހެން ރިޕޯޓްތައް

ނަންތާރީޚް
ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 2020 ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަހު މާލެގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރި މުޒާހަރާ28-07-2020
ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 2020 ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހު މާލެގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރި މުޒާހަރާ26-07-2020
ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 13 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ދަނބުގަސްމަގާއި ސައިމާމަގުގައި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ކުރި މުޒާހަރާ13-07-2020
ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 15 މެއި 2020 އިން 28 މެއި 2020 އަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ތަފާތު ގޮތްގޮތުން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ކަރުދާސް18-06-2020
ރަށްރަށުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކައުންސިލުތަކުން ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތު – 1-7 މެއި 202018-05-2020
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޢާއްމުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް07-05-2020
ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން 2020 މާރިޗު 11 އިން 2020 މެއި 3 އާ ހަމައަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާ05-05-2020
އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް 201930-07-2019
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 އޮބްޒާވޭޝަން ރިޕޯޓު02-10-2018
އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް 201801-08-2018
ކުއާރޓަލީ ރިޕޯޓް 1 (ޖެނުއަރީ – މާރިޗު 2018)10-07-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 14 މާރިޗް 2018 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 19-03-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 16 މާރިޗް 2018 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 19-03-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 05 މާރިޗް 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 08-03-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 04 މާރިޗް 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 08-03-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 03 މާރިޗް 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 08-03-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 02 މާރިޗް 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 08-03-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 01 މާރިޗް 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 08-03-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 28 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 01-03-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 27 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 01-03-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 26 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 01-03-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 25 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 28-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 24 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 28-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 23 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 28-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 23 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫގައި ކުރި މުޒާހަރާ 27-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 22 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 24-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 21 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 22-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 16 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 22-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 13 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 22-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 12 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ 22-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 11 ފެބްރުވަރީ 2018 19-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 09 ފެބްރުވަރީ 2018 19-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ހާދިސާ : 05 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި މާލޭގައި (ސުޕްރީމް ކޯޓު ސަރަޙައްދު) 19-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ހާދިސާ : 04 ފެބްރުވަރީ 2018 19-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 03 ފެބްރުވަރީ 201819-02-2018
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން - ތާރީޚް / ޙާދިޘާ : 02 ފެބްރުވަރީ 201819-02-2018
އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް01-08-2017
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : (24 ޖުލައި 2017)25-07-2017
2016 ޖުލައި އިން 2016 ޑިސެންބަރުއަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ރިވިއު06-07-2017
އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް 201624-07-2016
އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް 201530-07-2015
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : ( 03 މެއި 2015)03-05-2015
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : ( 15 އޭޕްރިލް 2015)16-04-2015
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : ( 24 މާރިޗް 2015)29-03-2015
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : ( 13 މާރިޗް 2015)14-03-2015
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : ( 06 މާރިޗް 2015)14-03-2015
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : ( 23 ފެބްރުއަރީ 2015) 14-03-2015
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : ( 27 ފެބްރުއަރީ 2015) 14-03-2015
މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވި ޓާސްކްފޯސްއިން ފެންފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތުގެ ފީލްޑް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް08-12-2014
އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް 201424-07-2014
އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް 26-06-2014
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް – އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދު24-06-2014
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް - ޓޯޗަރކުރެވޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދު24-06-2014
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހާގުޅޭ ބަޔާން 201407-04-2014
ޢާއްމު އިލްތިމާސް - އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ މީހަކަށް އެޗްއައިވީ ޕޮޒިޓިވްވެ27-02-2014
ރ.އުނގޫފާރު އަދި ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 14-15 މެއި 201312-01-2014
ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2013 ގޫން 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާސާ ރިޕޯޓް08-01-2014
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް 2013 ފެބްރުއަރީ 26 އަދި މާރޗް 9 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ތީމެޓީކް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކުރު ޚުލާސާ 08-01-2014
2013 ނޮވެމްބަރ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތައް16-11-2013
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : (19 އަދި 20 އޮކްޓޯބަރު 2013) 16:30 އިން 01:23 21-10-2013
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 201319-10-2013
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : (05 އޮކްޓޯބަރު 2013) 20:52 އިން 00:00 07-10-2013
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : (01 އޮކްޓޯބަރު 2013) 18:20 އިން 19:45 07-10-2013
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : (28 ސެޕްޓެމްބަރ 2013) 16:00 އިން 19:45 01-10-2013
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން : (27 ސެޕްޓެމްބަރ 2013) 17:15 އިން 23:30 01-10-2013
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2013 ފުރަތަމަ ބުރުގެ އޮބްޒަރވޭޝަން ރިޕޯޓު19-09-2013
2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް19-03-2013
ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ދުވަސް 2012 18-12-2012
ބައިނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް 201210-12-2012
2012 ޖެނުއަރީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދިޔަ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓް21-08-2012
2012 ފެބްރުއަރީ 8 ގައި މާލޭއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓް21-08-2012
2012 ފެބްރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއާއި 7 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓް21-08-2012
މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުއާހަދާގެ ޝެޑޯ ރިޕޯޓް އެޗްއާރސީއެމްއިން އދ. އަށް ހުށަހަޅައިފި 28-06-2012
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ހަލަބޮލިކަމާގުޅިގެން އެޗްއާރްސީއެމްއިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް13-01-2012
އިބްރާހިމް އަފްޟަލް މަރުވި ޙާދިޘާގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓްގެ ޙުލާޞާ20-11-2011
ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލާ ބެހޭ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯރޓް06-07-2010
ޙުސައިން ޞަލާޙް މަރުވި ހާދިސާގެ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓް12-06-2008
މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދުގެ (މ.ރަތްވިނަ) މަރާބެހޭ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓް03-06-2008