Human Rights Commission of the Maldives

އެން.ޕީ.އެމް ރިޕޯޓްތައް

އެން.ޕީ.އެމް ރިޕޯޓްތައް

ޖަލުތައްޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތައްޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު

ތާރީޚްނަން
07/10/2021ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 19 ން 20 ޖަނަވަރީ 2021
08/03/2020ޙާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2019 އޭޕްރީލް 29ން 30ށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
16/10/2017ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2017 ފެބުރުވަރީ 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
16/10/2017ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2016 މޭ 24 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
19/05/2015ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2015 މެއި 19 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14/10/2014ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ފެނުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
16/08/2014ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2014 ސެޕްޓެމްބަރ 16ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
05/01/2014ޙާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2013 ޖޫން 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
28/04/2011ކ.ގުރައިދޫ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2010 ނޮވެމްބަރ 08 އަދި 2011 އޭޕްރީލް 28 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
26/01/2010ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސައެހީއަށް ބެނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
22/01/2010ދައުލަތުގެ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
01/12/2007ދައުލަތުގެ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތައްޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް

ތާރީޚްނަން
07/10/2021ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 15 ޖުލައި 2019 ގައި ކުރި ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތް
07/10/2021ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 6 އަދި 7 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު
02/04/2019މ.މުލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
02/04/2019ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
02/04/2019ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
02/04/2019ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14/05/2018ގ.އ ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 12 ޖުލައި 2017
14/05/2018ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14/05/2018ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 29 ޖަނަވަރީ 2017
14/05/2018ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 17 ނޮވެމްބަރު 2016
28/10/2015ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޕޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
27/06/2015ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
17/04/2015ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2015
19/03/2015ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
04/02/2015ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށްކުރިކުރި އަންއެނައުންސް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
03/02/2015ގއ. ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށްކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
24/01/2015ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށްކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
30/12/2014ހއ.ދިއްދޫ އަދި ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2014 ވަނަ އަހަރު ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
10/09/2014ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
25/08/2014ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
28/05/2014ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14/05/2014އއ.ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2013 ޖޫން 18
22/01/2014ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14/01/2014ސ. ގަން އަދި ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
12/01/2014ރ.އުނގޫފާރު އަދި ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 14-15 މެއި 2013
09/01/2014ރ.އުނގޫފާރު އަދި ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 14 – 15 މެއި 2013
25/10/2011ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 އޮކްޓޯބަރ 25 ވަނަ ދުވަހުކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
07/09/2011ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 6 ވަނަ ދުވަހު އަދި ގދ.ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގއ.ވިލިގިނލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 7 ވަނަ ދުވަހުކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
13/04/2011ތ.ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 އޭޕްރިލް 12 ވަނަ ދުވަހު އަދި ލ.ގަމާއި ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 އޭޕްރިލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކުރިޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
30/11/2010ކ.ވިލިމާލޭ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް 2010 މެއި 24 ވަނަ ދުވަހާއި 2010 ނޮވެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ކުރިޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14/10/2010ޅ.ނައިފަރު އަދި ޅ.ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 13 އަދި 14 އޮކްޓޯބަރ 2010 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14/09/2010ފ.ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 14 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް

ތާރީޚްނަން
07/10/2021ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސީފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް 2019 ޖުލައި 16 ވަނަ ދަވަހުކުރި ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު
07/10/2021ކ.ހިންމަފުށި، ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 2019 އޮގަސްޓް 28 އިން 29 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓު
05/02/2020ނޭޝަނަލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
24/09/2019ހުޅުމާލޭ ހާފްވޭ ހައުސްއަށް ކުރި ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2018
26/01/2016ހުޅުމާލޭ ހާފްވޭ ހައުސްއަށް 26 ޖަނަވަރީ 2016 ގައި ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
28/05/2015ސ.ހިތަދޫ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް 2015 މެއި 28 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
12/05/2015ކ.ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 2015 މެއި 12 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
21/04/2015ކ.ވިލިމާލޭ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް 2015 އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
30/12/2014ޏ.ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް 2014 މެއި 27 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
30/12/2014ކ.ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 2014 ފެބްރުވަރީ 11ވަނަ ދުވަހާއި 2014 މާރިޗް 11ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
04/01/2011ކ.ހިންމަފުށި ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 2010 މެއި 10 ވަނަ ދުވަހާއި 2011 ޖެނުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
01/06/2009ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްއިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތައް

ތާރީޚްނަން
26/09/2017މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ 2015
26/09/2017ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ ފޮލޯ-އަޕް ރިޕޯޓް 2016
21/04/2015މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ 2015
26/01/2010އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްއަހަރީ ރިޕޯޓްތައް

ތާރީޚްނަން
15/10/2020އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
31/03/2019އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
09/10/2018އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017 – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
17/10/2017އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016 – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
10/01/2017އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015 – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
28/12/2015އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014 – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއެހެނިހެން ރިޕޯޓްތައް

ތާރީޚްނަން
07-10-2021ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރއަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
25-10-2020ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް 2008 - 2018
28-05-2020ޗައިނާ ސްޓޭޓް ހިޔާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
22-05-2020ކ.ވިވލވަރުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަރަންޓީން / ޞިއްޙީގޮތުން އެކަހެރިކުރާ މަރުކަޒަށްކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
16-05-2020ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ގޮތުން އެކަހެރިކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ "ހިޔާ ފެސިލިޓީ" އަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
22-02-2018ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ ފެކްޓްޝީޓް
29-03-2016ފޭދޫފިނޮޅު ކަސްޓޯޑިއަލަށްކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
05-01-2016ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނޮވެންބަރ 2014