Human Rights Commission of the Maldives

މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބައިތިއްބާފައިތިބޭ ތަންތަނަށް 2011 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި އެން.ޕީ.އެމްއިން ކުރި މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތްތަކުގެ ރިޕޯޓްތަކުގެ ކުރު ޚުލާޞާ

2011 ވަނަ އަހަރު ކުރި ޒިޔާރަތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް 241 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން %42 ވަނީ ތަންފީޒު ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ޤާނޫނުތަކާއިޤައުމީ މިންގަނޑުތަކާއިގުޅޭގޮތުން 05 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ސިޔާސަތާ ގުޅޭ ގޮތުން 43 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 73 ހުށަހެޅުމާއި ތަންފީޒުކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން 120 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒް ކުރެވުނު މިންވަރު

ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒް ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓްތައް

ތާރީޚްނަން
21-03-2016ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގެ ޚުލާޞާ
21-03-2016ގއ. ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށްކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގެ ޚުލާޞާ
21-03-2016ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށްކުރި އަންއެނައުންސް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގެ ޚުލާޞާ
08-01-2014ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2013 ގޫން 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
08-01-2014ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް 2013 ފެބްރުއަރީ 26 އަދި މާރޗް 9 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ތީމެޓީކް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކުރު ޚުލާސާ
06-06-2012ޏ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 އޮކްޓޯބަރ 25 ވަނަ ދުވަހުކުރި ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ
06-06-2012ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 6 ވަނަ ދުވަހު އަދި ގދ. ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގއ. ވިލިގިނލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 7 ވަނަ ދުވަހުކުރި ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ
02-11-2011މާލެ ޖަލަށް 2011 މޭ 19 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާޞާާ
27-09-2011ތ.ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 އޭޕްރިލް 12 އަދި ލ. ގަމާއި ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 އޭޕްރިލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާޞާާ
27-09-2011މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް 2011 މާރޗް 28 ވަނަ ދުވަހުކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާޞާާ
19-07-2011ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2010 ނޮވެމްބަރ 08 އަދި 2011 އޭޕްރީލް 28 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ކުރު ޚުލާޞާާ
10-07-2011ކ.ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް 2011 ފެބުރުއަރީ 17 އަދި މާރޗް 10 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެކުރު ޚުލާޞާ
31-03-2011ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް 2011 ޖެނުއަރީ 23 އަދި 29 ވަނަ ދުވަހުކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގެ ޚުލާޞާ
07-02-2011ކ. ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 2011 ޖެނުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގެ ޚުލާޞާ