Human Rights Commission of the Maldives

ޢާއްމު އިޢުލާން - ދައުލަތާއި ޢާއްމު ފަރުދުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން


11-04-2020ތާރީޙް: ކޮވިޑް-19 ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމުގެގޮތުން ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް މޮނިޓަރ ކުރިކުރުމުން، ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު 2020 އޭޕްރީލް 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، މިޙާލަތުގައި ދިވެހި ދައުލަތާއި ޢާއްމު ފަރުދުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަނުގެފަރާތުން އެކަލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިން ޢާއްމުކުރަމެވެ.