Human Rights Commission of the Maldives

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019 ޢާންމުކޮށްފި


03-03-2020ތާރީޙް: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަންގެ 2019 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާ، އެ މާއްދާގެ )ނ) ގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ. މި ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގެ http://hrcm.org.mv/publications/annualreports/ANNUAL_REPORT_2019.pdf ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.