Human Rights Commission of the Maldives

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި


25-06-2019ތާރީޙް: 2019 ޖޫން 18 ވަނަ ދުވަހު ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ގެއްލިފައިވާ އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ 2019 ޖޫން 25 ވަނަ ދުވަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްސަދަކީ މި ކޮމިޝަންއިން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމެވެ.