Human Rights Commission of the Maldives

ޚަބަރު


ތާރީޚްސުރުހީ
18-11-2021ގދ. ތިނަދޫގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ 3 ތަނަކަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްކޮށްފި
04-11-2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދަ ކޮމިޓީ އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި
04-11-2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދަ ކޮމިޓީ އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި
28-10-2021އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއަންޓޭޝަން ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
26-10-2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކ.މާފުށީ ޖަލަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
26-10-2021ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަނެއް ކ.މާފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
20-10-2021ކ.ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޖަލަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ކުދިން ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅުން
19-10-2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެންޓި-ޓޯޗަރ ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި
13-10-2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މާލެ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
13-10-2021ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި
12345678910...