Human Rights Commission of the Maldives

ޚަބަރު


ތާރީޚްސުރުހީ
20-5-2020ނޫސްބަޔާން - PR-11/2020
10-5-2020ޤައުމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް
05-5-2020ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 3 މެއި 2020 އާ ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޢާންމުކުރުން
03-5-2020ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް
21-4-2020ނޫސްބަޔާން - PR-08/2020
15-4-2020އިލްތިމާސް
12-4-2020ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން، ފަރުކޮޅުފުށި އަދި ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީން/ އައިސޮލޭޝަން މަރުކަޒުތަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި
11-4-20202020 އޭޕްރިލް 10 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ.އެމްވީގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަބަރު "ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ދާން ބޭނުންވެއްޖެ" އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
11-4-2020ޢާއްމު އިޢުލާން - ދައުލަތާއި ޢާއްމު ފަރުދުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން
11-4-2020ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް
12345678910...