ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published DateTitle
5-20-2020ނޫސްބަޔާން - PR-11/2020
5-10-2020ޤައުމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް
5-05-2020ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 3 މެއި 2020 އާ ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޢާންމުކުރުން
5-03-2020ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް
4-21-2020ނޫސްބަޔާން - PR-08/2020
4-15-2020އިލްތިމާސް
4-12-2020ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން، ފަރުކޮޅުފުށި އަދި ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީން/ އައިސޮލޭޝަން މަރުކަޒުތަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި
4-11-20202020 އޭޕްރިލް 10 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ.އެމްވީގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަބަރު "ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ދާން ބޭނުންވެއްޖެ" އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
4-11-2020ޢާއްމު އިޢުލާން - ދައުލަތާއި ޢާއްމު ފަރުދުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން
4-11-2020ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް
3-09-2020ނޫސްބަޔާން - PR-04/2020
3-03-2020ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2019 ޢާންމުކޮށްފި
3-03-2020ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ޤާއިމްކޮށް، މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި
2-16-2020ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
2-12-2020ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއެކު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
2-05-2020ކ. ހިންމަފުށީގައި ޤާއިމްކުރަމުންދާ ނޭޝަނަލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
12-18-2019ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހިޖުރަވެރިންގެ ދުވަސް 2019
12-15-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަތިއަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
12-03-2019ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް
11-28-2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
12345678910...