ނޫސްބަޔާން - PR-032/2012
03-12-2012


ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށްޓަކައި ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މީހަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. މިހެން މިކަން އޮތް ނަމަވެސް ، އުފަން ވުމުގައިޔާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ދިމާވާ އެކި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދުނިޔޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއެކު އުޅެންޖެހޭ މީހުން އިތުރު ވެއެވެ.

 
ނޫސްބަޔާން - PR – 031/2012
27-11-2012

26 ނޮވެމްބަރ 2012 ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަނގްލާދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ މުނީރުލް އިސްލާމް އަނިޔާވެރި ރަޙްމުކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާތީ، އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު މިއަމަލު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ.
 
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ
22-11-2012

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ އުނގެނުމުގެ ޙައްޤާއި ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރސީއެމް) އިން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ދަތުރުތައް 24 ނޮވެމްބަރު 2012 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާނެއެވެ.
 
އައި.ޕީ.ޔޫ މިޝަންގެ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21-11-2012

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިގެންއުޅުއްވާ އިންޓަރ-ޕާލިމެންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައި.ޕީ.ޔޫ) މިޝަންގެ ބޭފުޅުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.