ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 05-05-2020

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑެމިކް އާއި ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 3 މެއި 2020 އާ ހަމައަށް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޢާއްމުކުރަމެވެ. އެގޮތުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓު ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެއެވެ.


Published on 20-05-2020

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު އަދާކުރަމުންދާ ޤާނޫނީ ވާޖިބާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ގޮތަށް 2020 މެއި 19 ވަނަ ދުވަހު އޮންލައިން ނޫސް ރާއްޖެ.އެމްވީގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަބަރު " 'މިނިވަން' ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ބަދަހި އާއިލީ އޮނިގަނޑު" ގައި ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދ


Published on 10-05-2020

ޤައުމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާ މުބާރަކުބާދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް މި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ފޮނުވަމެވެ. މި ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކޮށް، ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކުދިންނަށް ލިބިދޭ

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ނޫސްވެރިންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރެއްގައި މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ މުހިންމުކަމާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤަށް އިޙްތިރާމްކޮށް