Human Rights Commission of the Maldives

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 3 މެއި 2020 އާ ހަމައަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޢާންމުކުރުން

05-05-2020

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑެމިކް އާއި ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 3 މެއި 2020 އާ ހަމައަށް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޢާއްމުކުރަމެވެ. އެގޮތުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓު ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް..

ޢާއްމު އިޢުލާން - ދައުލަތާއި ޢާއްމު ފަރުދުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން

11-04-2020

ކޮވިޑް-19 ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމުގެގޮތުން ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް މޮނިޓަރ ކުރިކުރުމުން، ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު 2020 އޭޕްރީލް 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، މިޙާލަތުގައި ދިވެހި ދައުލަތާއި ޢާއްމު ފަރުދުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި

16-02-2020

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ރ. އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2020 ފެބުރުވަރީ 24 އިން 26 ވަނަ ދުވަހަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މަޤްސަދަކީ ރ. އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ތަޙުޤީޤަށް