Human Rights Commission of the Maldives

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އެން.ޖީ.އޯ ނެޓްވޯކް

ތަޢާރަފް

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން 2009 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގައި އެންޖީއޯ ނެޓްވޯކެއްވަނީ ގާއިމްކުރެވިފައެވެ. އެންޖީއޯ ނެޓްވޯކް އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރެވުނިއިރު މި ނެޓްވޯކްގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 48 ޖަމްޢިއްޔާއިންނެވެ. މިނެޓްވޯކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެންޖީއޯތަކަށްވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އެންޖީއޯ ނެޓްވޯކްގެ މައިގަނޑު މަޤސަދުތަކަކީ:

    • އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެންޖީއޯތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން
    • ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެންޖީއޯތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވާ ރައްކާތެރިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ފުޅާކުރުން

މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު