Human Rights Commission of the Maldives

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އެން.ޖީ.އޯ ނެޓްވޯކް

ތަޢާރަފް

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްީއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން 2009 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގައި އެންޖީއޯ ނެޓްވޯކެއް ގާއިމްކުރެވުނެވެ. އެންޖީއޯ ނެޓްވޯކް އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރެވުނިއިރު ނެޓްވޯކްގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 48 ޖަމްޢިއްޔާއިންނެވެ. އެންޖީއޯ ނެޓްވޯކްގެ މައިގަނޑު މަޤސަދުތަކަކީ:

    • އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު އެންމެ ގާތުންތުން ފެންނަ އެއްބަޔަކީ އެންޖީއޯތަކަށް ވުމުން، ކޮމިޝަނުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވާ ޙިމާޔާތްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެނޖީއޯތައް ބައިވެރިކުރުން.
    • ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސަައްކަތަށް އެންޖީއޯތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވާ ޙިމާތަތްކުރުމަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން ފުޅާކުރުން.
    • ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާބަޔަކަށް ވުމުން އެންޖީއޯތަކާއިއެކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމަޔާތްކޮށް ކުރިއަރުވާ ދެެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

އެންޖީއޯ ނެޓްވޯކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ވަނީ ހުޅިވިފައި
ނެޓްވޯކްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ

މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު