ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 201319 އޮކްޓޯބަރު 2013 (ހޮނިހިރު) 14:00

  • އެކު ޖުމްލަ 417 ފޯނު ކޯލް ލިބުނެ، އޭގެތެރެއިން 360 ކޯލް ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި 56 ކޯލް އިންތިޚާބާއި ގުޅޫ އެހެން ކަންކަމުގައި

18 އޮކްޓޯބަރު 2013 (ހޮނިހިރު) 22:30

  • އެކު ޖުމްލަ 258 ފޯނު ކޯލް ލިބުނެ، އޭގެތެރެއިން 214 ކޯލް ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި 44 ކޯލް އިންތިޚާބާއި ގުޅޫ އެހެން ކަންކަމުގައި. އާންމު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅުމުގައިވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހޮޓްލައިން 1414އިން ފޯނަށް ޖަވާބުނުދޭކަމަށް މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.