ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އެން.ޕީ.އެމް ރިޕޯޓްތައް

އެން.ޕީ.އެމް ރިޕޯޓްތައް

ތާރީޚްނަން
02-04-2019ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށްކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
02-04-2019ފިޔަވަތިއަށް 2017 ވަނަ އަހަރު އެން.ޕީ.އެމް އިން ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
02-04-2019ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް 2017ވަނަ އަހަރު އެން.ޕީ.އެމްއިން ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
02-04-2019މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
02-04-2019މ.މުލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
02-04-2019ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
02-04-2019ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
02-04-2019ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
31-03-2019އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
09-10-2018އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017 – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
14-05-2018ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 30 އޮގަސްޓު 2016
14-05-2018ގ.އ ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 12 ޖުލައި 2017
14-05-2018ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14-05-2018ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިން ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 29 ޖަނަވަރީ 2017
14-05-2018ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 17 ނޮވެމްބަރު 2016
14-05-2018މާފުށި ޖަލަށް 2016 އޭޕްރިލް 26 އަދި 27 އަދި ސެޕްޓެމްބަރު 27 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
22-02-2018ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ ފެކްޓްޝީޓް
17-10-2017އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016 – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
16-10-2017ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2017 ފެބުރުވަރީ 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
16-10-2017ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2016 މޭ 24 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
26-09-2017އައްސޭރި ޖަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
26-09-2017މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ 2015
26-09-2017ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ ފޮލޯ-އަޕް ރިޕޯޓް 2016
26-09-2017މާލޭ ޖަލު ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
10-01-2017އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015 – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
15-10-20162014 އޮކްޓޯބަރު 14 އަދި 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ޖަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
12-05-2016ފިޔަވަތިއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2016
05-04-2016މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
29-03-2016ފޭދޫފިނޮޅު ކަސްޓޯޑިއަލަށްކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
26-01-2016ހުޅުމާލޭ ހާފްވޭ ހައުސްއަށް 26 ޖަނަވަރީ 2016 ގައި ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
18-01-2016މާލެ ޖަލު ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
05-01-2016ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނޮވެންބަރ 2014
28-12-2015އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014 – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
17-11-2015ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2015
28-10-2015ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޕޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
11-08-2015ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
30-07-2015މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލަށްކުރި ފޮލޯ އަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
27-06-2015ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
28-05-2015ސ.ހިތަދޫ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް 2015 މެއި 28 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
19-05-2015ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2015 މެއި 19 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
12-05-2015ކ.ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 2015 މެއި 12 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
28-04-2015ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2015
21-04-2015ކ.ވިލިމާލޭ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް 2015 އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
21-04-2015މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ 2015
17-04-2015ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2015
19-03-2015ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
04-02-2015ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށްކުރިކުރި އަންއެނައުންސް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
03-02-2015ގއ. ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށްކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
24-01-2015ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށްކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
30-12-2014ހއ.ދިއްދޫ އަދި ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2014 ވަނަ އަހަރު ކުރި ފޮލޯއަޕް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
30-12-2014ޏ.ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް 2014 މެއި 27 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
30-12-2014ކ.ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 2014 ފެބްރުވަރީ 11ވަނަ ދުވަހާއި 2014 މާރިޗް 11ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14-10-2014ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ފެނުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
10-09-2014ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
25-08-2014ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
16-08-2014ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2014 ސެޕްޓެމްބަރ 16ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
05-08-2014ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި އަމާން ހިޔާއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
28-05-2014ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14-05-2014ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި އެކަހެރިކޮށް މީހުން ބަދަލުކުރުން – ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލަށްކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 20 އޮގަސްޓް 2013
14-05-2014އއ.ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 2013 ޖޫން 18
05-05-2014މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ހުޅުމާލޭ ޖަލު 2013
18-03-2014މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
22-01-2014ދ.ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14-01-2014ސ. ގަން އަދި ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
12-01-2014ރ.އުނގޫފާރު އަދި ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 14-15 މެއި 2013
09-01-2014ރ.އުނގޫފާރު އަދި ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް 14 – 15 މެއި 2013
05-01-2014ޙާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2013 ޖޫން 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
30-12-2013ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް 2013 ފެބްރުއަރީ 26 އަދި މާރޗް 9 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ތީމެޓިކް ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
21-03-2012ކ.މާފުށި ޖަލަށް 2012 މާރޗް 11، 13، އަދި 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްތަކުގެ ރިޕޯޓް
25-10-2011ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 އޮކްޓޯބަރ 25 ވަނަ ދުވަހުކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
07-09-2011ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 6 ވަނަ ދުވަހު އަދި ގދ.ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގއ.ވިލިގިނލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 7 ވަނަ ދުވަހުކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
19-05-20112011 މޭ 19 ވަނަ ދުވަހު މާލޭ ޖަލަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
28-04-2011ކ.ގުރައިދޫ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2010 ނޮވެމްބަރ 08 އަދި 2011 އޭޕްރީލް 28 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
13-04-2011ތ.ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 އޭޕްރިލް 12 ވަނަ ދުވަހު އަދި ލ.ގަމާއި ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2011 އޭޕްރިލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކުރިޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
28-03-2011މާލޭ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްށް 2011 މާރޗް 28 ވަނަ ދުވަހު ކުރިޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
10-03-2011ކ.ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް 2011 ފެބްރުއަރީ 17 އަދި މާރޗް 10 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
29-01-20112011 ޖެނުއަރީ 23 އަދި 29 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
04-01-2011ކ.ހިންމަފުށި ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 2010 މެއި 10 ވަނަ ދުވަހާއި 2011 ޖެނުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހު ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
30-11-2010ކ.ވިލިމާލޭ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް 2010 މެއި 24 ވަނަ ދުވަހާއި 2010 ނޮވެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ކުރިޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14-10-2010ޅ.ނައިފަރު އަދި ޅ.ހިންނަވަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 13 އަދި 14 އޮކްޓޯބަރ 2010 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
14-09-2010ފ.ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 14 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
02-08-2010ކ.މާފުށި ޖަލަށް 2010 ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހާއި، 2010 އޯގަސްޓް 02 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
04-02-2010ސ.ގަމު ވަގުތީ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
26-01-2010ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސައެހީއަށް ބެނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
26-01-2010އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
22-01-2010ދައުލަތުގެ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
29-10-2009ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
10-06-2009ކ.ފޭދޫ ފިނޮޅުގައި ހުންނަ ލުއި ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
01-06-2009ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
24-05-2009މާފުށީ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
10-02-2009ކ.މާފުށީ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
12-01-2009ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
18-11-2008ކ.މާފުށީ ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
23-09-2008ހއ. ހަތިފުށީ ލުއިޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް
01-12-2007ދައުލަތުގެ ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް