ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 2018 ޢާންމުކޮށްފި


05-03-2019ތާރީޙް: 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަންގެ 2018 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާ، އެ މާއްދާގެ )ނ) ގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ. މި ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގެ http://www.hrcm.org.mv/publications/annualreports/AnnualReport2018.pdf މެދުވެރިކޮށް ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.