ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިސްތަންބުލްގައި ބޭއްވުނު މަހާސިންތާގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ


10-12-2018ތާރީޙް: 

މިމަހުގެ 6 އިން 8 އަށް ތުރުކީގެ އިސްތަމްބުލްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

'ރީ ތިންކިންގ ހިއުމަން ރައިޓްސް' މިނަމުގައި ބޭއްވުނު މަހާސިންތާ އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް އީކުއަލިޓީ އިންސްޓިޓިއުޝަން އޮފް ޓަރކީއިންނެވެ.