ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގެ އޮބްޒާވޭޝަން ރިޕޯޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ އާއްމުކޮށްފި


04-10-2018ތާރީޙް: 

23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ވަނަދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން އޮބްޒާވްކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށްފިއެވެ. މި ރިޕޯޓްގައި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.

މި ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް www.hrcm.org.mv އިން ލިބޭނެއެވެ.